Menter newydd yw Darogan sydd â’r nod o wella byd gwaith ac economi Cymru trwy gysylltu cyflogwyr gorau’r genedl â’r myfyrwyr disgleiriaf o rai o brifysgolion gorau’r byd


y STORI

Sefydlwyd Darogan gan fyfyrwyr Rydychen i greu rhwydwaith i ddatrys y broblem "Brain Drain" syd yn weneby y wlad.

Mae Theo Davies-Lewis, is-raddedig 21-oed, a myfyriwr DPhil Owain James, 25-oed, yn arwain Darogan fel cyd-gadeiryddion. Eu nod yw creu rhwydwaith o fyfyrwyr i ddod yn ôl i Gymru a chyfrannu at ein gwleidyddiaeth, ein heconomi a'n diwylliant.

Llywydd Anrhydeddus: Y Fonesig Hilary Boulding

Llywydd Anrhydeddus: Y Fonesig Hilary Boulding

Mae'r ddau yn siaradwyr Cymraeg rhugl, gyda Theo yn tyfu i fyny yn Llanelli ac Owain yng Nghaerdydd. Mae'r ddau yn credu fod Cymru'n haeddu bod yn le llwyddiannus a chyffrous i weithio i bawb, yn enwedig raddedigion ifanc o'r brifysgolion orau yn y DU.

Mae gan Darogan gefnogaeth y fonesig Hilary Boulding, a fu'n gweithio i BBC Cymru a chyn-brifathrawes Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae hi nawr yn Llywydd Coleg y Drindod, Prifysgol Rhydychen, ac mae hi yn cefnogi ein gwaith yn ei swydd fel Llywydd Anrhydeddus.

Cyd-gadeiryddion y mudiad Darogan, Owain (chwith) a Theo (dde)

Cyd-gadeiryddion y mudiad Darogan, Owain (chwith) a Theo (dde)


Y PROBLEM

Bwriad Darogan yw mynd i’r afael â’r ffaith sylfaenol fod nifer sylweddol o Gymry galluocaf ein dydd yn gadael Cymru i ganfod swyddi. Yn ôl ystadegyn diweddar gan y BBC, rhwng 2013 a 2016 daeth 23,807 o raddedigion i Gymru ond gadawodd 44,335 y wlad. Golygai hyn fod Cymru wedi colli 20,528 o raddedigion mewn tair blynedd.

Y mae’r ffaith hon yn fwy trychinebus o ystyried maint buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn ein pobl ifainc. Yn ogystal â’r holl gostau addysgu cyn iddynt gyrraedd addysg uwch, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cyfrannu tuag at gostau byw a ffiioedd prifysgol uchel myfyrwyr o Gymru. Am fod nifer arwyddocaol ohonynt yn mynd y tu allan i Gymru i dderbyn eu haddysg uwch, golyga hynny, wrth gwrs, fod arian Lywodraeth Cymru wedi bod yn mynd ar raddfa fawr i brifysgolion y tu allan i Gymru. Gan nad yw nifer sylweddol o’r myfyrwyr hyn yn dychwelyd i Gymru wedi iddynt raddio, nid yw’r buddsoddiad enfawr hwn yn dwyn ffrwyth yng Nghymru. Mae’r hyn sy’n cael ei hau yng Nghymru yn cael ei fedi yn rhywle arall.

Mudiad myfyrwyr yw Darogan i ddenu ein myfyrwyr yn ôl i Gymru. Mae’r “Brain Drain” Gymraeg yn fater go iawn, a chredwn y gall ein rhwydwaith fod yn un o’r atebion i’r broblem.
— Theo Davies-Lewis a Owain James, cyd-gadeiryddion

GWAITH DAROGAN

Am rhy hir, dim ond economegwyr a gwleidyddion roedd yn siarad am y "Brain Drain", ond nawr mae mudiad myfyrwyr yn ceisio lleddfu'r broblemau.

Mae'r problemau yn hynod o ddifrifol, ac yr ydym yn ceisio creu rhwydwaith ar-lein i ddatrys y broblem "Brain Drain" Gymraeg

Ac heddiw mae angen i bobl ddod yn ôl i adnewyddu'r genedl. Am ddegawdau mae Cymru wedi bod yn ddirywio. Dim ond y bobl ifanc sy'n gallu cyfrannu at ddatblygiad eu gwlad.

Felly, rydym wedi ysgrifennu at bob grŵp / cymdeithas Cymraeg ym mhrifysgolion Grŵp Russell, gan gynnwys;

 • Prifysgol Birmingham

 • Prifysgol Bryste

 • Prifysgol Caergrawnt

 • Prifysgol Caerdydd

 • Prifysgol Durham

 • Prifysgol Caeredin

 • Prifysgol Caerwysg

 • Prifysgol Glasgow

 • Coleg Imperial Llundain

 • Coleg y Brenin Llundain

 • Prifysgol Leeds

 • Prifysgol Lerpwl

 • LSE (Ysgol Economeg a Gwyddoniaeth Wleidyddol Llundain)

 • Prifysgol Manceinion

 • Prifysgol Newcastle

 • Prifysgol Nottingham

 • Prifysgol Rhydychen

 • Queen Mary, Prifysgol Llundain

 • Prifysgol y Frenhines, Belfast

 • Prifysgol Sheffield

 • Prifysgol Southampton

 • UCL (Coleg Prifysgol Llundain)

 • Prifysgol Warwick

 • Prifysgol Efrog

Rydym hefyd mewn cysylltiad â gwleidyddion blaenllaw, i ofyn am eu cefnogaeth ac i ymgysylltu â ni.

Ein nod wedyn yw denu mudiadau i gysylltu â ni a chreu canolfan ddeinamig y gellir ei chynnal fel lle i fyfyrwyr gorau sy'n dymuno dod yn ôl i Gymru.

I ddarganfod mwy, a gweld beth allwch chi ei wneud, ewch i'n dudalennau eraill ar y wefan neu cysylltwch â ni.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out